عنوان مقاله

سونوگرافی چشم
شنبه 14 آذر 1394 3
سونوگرافی چشم

سونوگرافی چشم

A-scan و B-scan : در این تکنیک ها از امواج مافوق صوت استفاده شده و پروب دستگاه سونوگرافی می تواند پس از استفاده از قطره بی حسی مستقیماً بر روی چشم یا بر روی پلک قرارداده شود.
A-scan قسمتی از ارزیابی های پیش از عمل آب مرورارید (کاتاراکت) است، زیرا قبل از این جراحی باید طول چشم دقیقاً مشخص شود تا بتوان قدرت لنز داخل چشمی مورد نیاز را با دقت مشخص کرد.
B-scan نیز آناتومی و شکل داخلی چشم را با دقت مشخص می کند بنابراین درمواردی که مانعی برای ارزیابی شبکیه وجود دارد مانند زمانی که آب مروارید شدید یا خونریزی زجاجیه وجود دارد اطلاعات نسبی از شبکیه می توان به دست آورد.
همچین از آن می توان برای بررسی تومورهای داخلی چشم استفاده کرد.

دسته بندي مقالات: عمومی
دسته بندي مقالات
اين وب سايت متعلق به کلينيک چشم تبرستان مي باشد.